nova ikona sustav DOMEK dom za starije i nemoće preuzimanje free besplatno demoRačunalni sustav DOMEK (DOMska Evidencija Korisnika) koristi se za evidenciju korisnika u ustanovama za starije i nemoćne osobe i ostalim domovima socijalne skrbi (domovi umirovljenika, dom za stare i nemoćne, dom za psihički bolesne osobe i sl.). Omogućava vođenje evidencije socijalnog rada (modul Socijala), praćenje i evidenciju radno-okupacijskih aktivnosti štićenika (modul Radionica), te vođenje kompletne sestrinske dokumentacije (modul MedPlus) - prema napucima i preporukama Zavoda Štampar.

DOMEKFull DEMO

Demo i upute koje uključuju kompletni sustav DOMEK - module DOMEKSocijala i DOMEKMedPlus. Uključene i upute za korištenje programa, te komercijalni modul za udaljenu podršku (TeamViewer QuickSupport).

Preuzmi demo
33.09MB Windows Setup

Za svakog korisnika moguće je voditi sve pravilnicima zahtijevane evidencije - osobni list, matičnu knjigu, dnevnu odsutnost, aktivnosti korisnika prije i nakon dolaska u ustanovu, radno okupacijske aktivnosti, dnevnik rada, niz evidencija u odjelu pojačane njege itd. Radi se o kompletnom softverskom rješenju za domove i slične ustanove socijalne skrbi. Najnovije inačice omogućavaju izradu individualnih planova za korisnike, izradu mjesečnih planova socijalnih radnika i realizaciju plana, automatsku izradu dnevnika socijalnog rada prema stavkama dnevnika rada i ostalim dostupnim informacija...

Osim podrške za evidenciju korisnika usluge smještaja, sustav podržava vođenje odvojene evidencije i upisnika korisnika usluge boravka i pomoći u kući.

Nove službene web stranice, koje se češće ažuriraju od ovih, dostupne su na https://domek.com.hr.

Službeni DOMEK web - domek.com.hr

Sustav se postavlja na jedno ili više računala u ustanovi, kompletnu funkcionalnost je moguće ostvariti i korištenjem na jednom računalu (idealno za manje ustanove - za privatne male domove s manje od 50 mjesta za smještaj korisnika, nudimo posebne uvjete - konaktirajte nas telefonski ili e-mailom!). U većim ustanovama, preporuka je da se sustav instalira na više računala poveznih u lokalnu mrežu, što omogućuje višekorisnički rad - istovremeno može raditi neograničen broj djelatnika - više socijalnih radnika, liječnik i medicinske sestre u odjelu pojačane njege, djelatnici radno-okupacijske radionice i slično.. Glavna aplikacija sustava, DOMEK Socijala, se postavlja u odjelu socijalne službe - omogućuje vođenje svih glavnih evidencija (osim medicinske evidencije) i čini okosnicu sustava! Sama aplikacija u socijalnoj službi dovoljna je za vođenje većine evidencije i kupnja tog modula predstavlja prvi i najvažniji korak u informatizaciji vaše ustanove.

 • DOMEKRadionica - modul za korištenje u kreativnim radionicama - omogućava pregled podataka o korisnicima, detaljnu evidenciju radno-okupacijskih aktivnosti i vođenje dnevnika rada djelatnika
 • DOMEKMedicina - modul za vođenje svih vrsta evidencija u odjelu za pojačanu njegu/medicinskom odjelu - sestrinske anamneze, evidencija kupanja, tlaka, prehrane, otpust iz bolnice, hospitalizacija... Dodatne mogućnosti - evidencija medicinskog osoblja, evidencija radnih sati i godišnjih odmora        detaljnije...
 • DOMEKMedPlus - unaprijeđeni modul za odjel pojačane njege, dodane nove evidencije i sestrinska dokumentacija usklađena s "Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege.." izdanom od strane Centra za gerontologiju Zavoda Andrija Štampar
 • DOMEK Fizikalna terapija - sastavni dio modula MedPlus (može se koristiti/instalirati kod fizioterapeuta u ustanovi, detalji) - omogućava detaljno evidentiranje obavljenih zahvata i usluga fizikalne terapije - praćenje i analiza za korisnike, izrada i ispis fizioterapeutskog kartona
 • DOMEK Pomoć u kući - proširenje modula Socijala - omogućava vođenje evidencija vezanih uz obavljanje usluge pomoći u kući... Usklađeno s pravilnicima... detalji
 • Dnevnik rada - integriran podsustav za vođenje dnevnika rada za sve djelatnike (uključeno u sve module, uz dodatnu mogućnost korištenja zasebne aplikacije)
 • Evidencija volontera - korisna pomoćna evidencija koja omogućava vođenje evidencije o osobama koje volontiraju u ustanovi socijalne skrbi...
Shema mogućnosti korištenja sustava DOMEK i pripadajućih modula u mrežnom okruženju ustanove

DOMEK Zdravstveni obrasci - pomoćni modul - aplikacija za popunjavanje i ispis zdravstvenih obrazaca - uputnica, recepata (A5) i naloga za sanitetski prijevoz (A4).

Sustav je moguće prilagoditi različitim konceptima korištenja u ustanovama. Od najjednostavnijeg vođenja evidencije o korisnicima na samo jednom računalu do višekorisničke instalacije - jedna ili više instalacija DOMEK Socijala za socijalne radnike, instalacija DOMEK Radionica u kreativnoj radionici ili kod socijalnog radnika zaduženog za radno-okupacijske aktivnosti korisnika (naravno, modul Socijala integrira i taj dio evidencija), instalacija DOMEK Medicina/DOMEK MedPlus u stacionaru/odjelu za pojačanu njegu i sl. Sustav prilagođavamo vašoj ustanovi, a osim toga nudimo i usluge konzaltinga i projektiranja kompletnih rješenja informatizacije! Glavni cilj u izradi i implementaciji sustava jest optimizacija poslovanja i povećanje produktivnosti - ubrzani i olakšani rad i praćenje evidencije korisnika.

Najbitnije funkcije sustava su pobrojane u nastavku:

 • unos zahtjeva za smještaj korisnika
 • pregled i evidencija zahtjeva za smještaj, mogućnost obrade zahtjeva i automatskog dodavanja korisnika u bazu korisnika
 • statistika obrade zaprimljenih zahtjeva, tablični i grafički prikaz, export
 • unos, pregled i obrada detaljnih podataka o korisniku
 • pregled i pretraživanje korisnika u bazi
 • pregled i pretraživanje matične i pomoćne matične knjige, A3 i A4 ispis matične knjige
 • napredno pretraživanje i statistika korisnika ustanove
 • evidencija odsutnosti svakog pojedinog korisnika
 • evidencija mjesečne odsutnosti na razini ustanove
 • evidencija radno-okupacijskih aktivnosti korisnika
 • evidencija u odjelu za pojačanu njegu
 • pregled korištenih soba
 • statistika ustanove - prema zakonom propisanim formularima
 • izrada mjesečnog izvješća socijalne službe
 • evidencija ukupne odsutnosti korisnika prema mjesecima i godinama
 • definiranje i pregled smještajnih kapaciteta
 • poluautomatski odabir soba za smještaj novih korisnika
 • pregled korisnika prema smještaju u sobama
 • mogućnost definiranja dominantnih oštećenja korisnika (prema pravilniku)
 • evidencija i pretraga dokumentacije korisnika uz mogućnost digitalne pohrane
 • obavijesti o rođendanima korisnika - prema danima, mjesečno + ispis
 • statistika korisnika ustanove (prema starosti, duljini boravka...)
 • popunjavanje i ispis zdravstvenih obrazaca (uputnice, recepti, nalozi za sanitetski prijevoz)
 • brzo popunjavanje višestrukih obrazaca
 • ručno popunjavanje obrazaca
 • autorizacija korisnika i ograničen pristup podacima
 • općenita evidencija aktivnosti + detalji (datum, opis, važnost...)
 • proizvoljan broj članova komisije
 • definiranje komisija unaprijed sa različitim članovima)
 • brza promjena podataka o komisiji pri ispisu obrazaca
 • dodatno podaci o sobama (TV, balkon)
 • podržane različite veličine soba (1/1,1/2... 1/15, App)
 • statistika smještaja - podaci o sobama (prazne, pune, polupune), podaci o smještajnim kapacitetima (broj mjesta, slobodno mjesta, po odjelima (smještaj, stacionar))
 • dnevnik rada
 • pravni temelj smještaja i način plaćanja smještaja - odluka CZSS, ugovor, plaća državni proračun, korisnici plaćaju sami i plaćaju drugi
 • brzo definiranje aktivnosti u radionicama za grupu korisnika
 • evidencija promjena smještaja unutar ustanove za svakog korisnika
 • evidencija promjene kapaciteta ustanove
 • statistički list na datum (snimka stanja)
 • statistička analiza - pretraga i filtriranje prema ključnim parametrima
 • detaljni pregled evidencije stambenog statusa prije smještaja u ustanovu
 • podrška za OIB korisnika, podatak o županiji prebivališta (noviji pravilnici)
 • izrada, ispis i evidencija individualnih planova korisnika
 • izrada, ispis i evidencija mjesečnih planova socijalnih radnika
 • izrada, ispis i evidencija realizacije mjesečnih planova socijalnih radnika
 • automatsko generiranje dnevnika socijalnog rada (prema propisanom obrascu - popunjava se automatski prema stavkama dnevnika rada i podacima o zahtjevima i smještaju korisnika) - mjesečno
 • obrazac za dostavu informacija mrtvozorniku u slučaju smrti
 • socijalna anamneza + interna dokumentacija (datum + opis) za korisnike
 • evidencija volontera
 • evidencije vezane uz uslugu pomoći u kući
 • podrška za razdvojenu evidenciju korisnika usluge dnevnog i poludnevnog boravka
 • status sufinanciranja štićenika - praćenje kroz vrijeme
 • pomoćna evidencija i signalizacija prijave prebivališta za korisnike usluga ustanove
 • lista čekanja na smještaj uz filtriranje po spolu, vrsti smještaja, prioritetu

Podržana je izrada i ispis na pisač različitih vrsta evidencije i izvještaja, među ostalim:

 • osobni list korisnika
 • evidencija odsutnosti korisnika (kompletna ili za određene mjesece)
 • izvještaj o radno-okupacijskim aktivnostima
 • izvještaj o pojačanoj njezi
 • obrazac za zdravstvenu službu
 • matična knjiga korisnika (A4 i A3 dimenzije izvještaja)
 • pomoćna matična knjiga
 • zahtjevi za smještaj
 • statistika korisnika
 • mjesečna evidencija odsutnosti korisnika
 • mjesečno izvješće socijalne službe
 • odluka o rješavanju zahtjeva za smještaj
 • izvješće o smještajnim kapacitetima
 • izvještaj o smještaju korisnika prema sobama
 • ispis pomoćnih popisa korisnika prema raznim kriterijima
 • ispis obrasca individualnog plana korisnika
 • ispis i popunjavanje obrazaca za mjesečne planove i realizaciju mjesečnih planova
 • informacije za mrtvozornika
 • dnevnik socijalnog rada

DOMEK je zapravo (ključne riječi):

 • program za vođenje evidencije u domovima umirovljenika, domu za starije i nemoćne i svim sličnim ustanovama socijalne skrbi
 • softver za vođenje evidencije korisnika
 • aplikacija namijenjena vođenju evidencije korisnika ustanove
 • pouzdani evidencijski računalni sustav za lokalno i mrežno korištenje
 • autorski hrvatski softver primjenjiv u domovima za starije i nemoćne i drugim ustanovama socijalne skrbi
 • idealno rješenje za manje domove - niži jednokratni troškovi, bez dodatnih troškova održavanja ili drugih skrivenih troškova) za evidenciju do 50 korisnika, uz mogućnost "dokupa korisnika" po potrebi
Korisnici

Cijene
Download

Dokumenti

Sučelje

Blog

Medicina

Naruči

 

DOMEK Facebook
Copyright © 2003-2023. by INTER-BIZ, Informatičke usluge | Službeni web | Evidencija donacija